Hohe Flexibilität und Maßhaltigkeit

Bekistingtechniek voor de productie van vloeren en wanden

SOMMER bekisting- en magneetsystemen, de basis voor een economische en accurate productie van alle Prefab-betonelementen.

Unsere Systeme

Modulair bekistingsysteem (SMS)

Voordelen voor het gebruik van deze gepatenteerde technologie

Hoge flexibiliteit

  • Hoge flexibiliteit
  • Hoge dimensionale stabiliteit
  • Kostenbesparing door kortere ombouwtijden
  • Kostenbesparing door kleinere voorraad- en opslagruimtes
  • Gebruik handmatig of met robottechnologie
  • Eenvoudige reiniging van de modules
  • Kostenbesparing door geringer aantal bekistinglijsten
  • Lange levensduur

Het principe

Voor verschillende wanddiktes wordt slechts een type bekistinglijst(bv. 100 mm hoog) met activeerbare magneet-modules ingezet.Verschillende opzetstukken in vrij te kiezen eenheidshoogtes,worden op dit basistype geplaatst. Bij drie verschillendehoogtes bv. 60/80/100 mm kunnen 7 verschillende wanddiktes(160/180/200/ 240/260/280/340 mm) geproduceerd worden. Deopzetstukken zonder magneten zijn vrij combineerbaar.

Het samenstellen en het demonteren geschiedt handmatig of doormiddel van de multifunctionele bekistingrobot (Multi-Funktions-Schalungs-Roboter – MFSR).

Voor bijzondere objecten kunnen ook handmatig te plaatsenopzetstukken gebruikt worden.

Onderling sluitende verbindingen van de modules door verschuivingin lengterichting. Geen schroeven, moeren of magneetinstellingvoor de verbinding van de opzetstukken onderling noodzakelijk.De verbinder dient gelijktijdig als instel- en stapelelement. Debekistinglijsten hebben geen openingen waardoor een eenvoudigehandmatige of machinale reiniging mogelijk is.

Massief wandsysteem (MWIS)

De bekistinglijsten worden naar klantenwens geproduceerd. Delengte van de bekistinglijsten en aanvullende elementen zijn vrijte variëren en leveren voor alle taken de hoogste flexibiliteit.

De kwaliteit van alle Sommer-bekistinglijsten, die van speciaalstaal vervaardigd, laser gesneden, gefreesd en met het gewensteprofiel voorzien worden, waarborgt een lange levensduur enhoogste nauwkeurigheid. Een eenvoudige handmatige ofmachinale reiniging, als ook een betrouwbaar handling-systeemzijn evenzo bepalend voor het economische gebruik. Het huidigeSommer systeem is in het permanente gebruik in de praktijkbeproefd.

Profielsysteem voor breedplaatvloeren en dubbele wanden (APIS)

Voor de productie van breedplaatvloeren en dubbele wanden heefthet APIS systeem zich op de markt doorgezet. Alle profielen,vervaardigd van speciaal staal, laser gesneden, gekant en aan desteunvlakken gefreesd maken een perfecte malkant mogelijk. Metdriehoekig randfacet, rechthoekig of conisch, aan de wens van deklant kan voldaan worden.

Tevens kunnen de profielen handmatigof met de MFSR geplaatst worden. Alle koppelmagneten zijngekooid en hierdoor tegen beschadigingen beschermd.

Speciaal bekistingsysteem (SSS)

Het product en het aantal dat hiervan geproduceerd moet wordenbepaalt of het bekistingoppervlak van staal, edelstaal, aluminium,composietplaten of hout gemaakt wordt. Hier kan flexibel op dewensen van de klant worden ingegaan.

De bevestiging van bekistingprofielen geschiedt in de regel doormiddel van geïntegreerde activeerbare magneten of als alternatiefmet individuele magneetkasten of steunstangen.

Voor de productie van standard elementen zijn wegklapbarebekistinglijsten in de regel zeer effectief. Deze lijsten worden doormiddel van een centrale aansturing geopend en gesloten.

Hetgrote voordeel van dit systeem is de geringe bewerkingstijd voorhet bekisten en het ontkisten.

Magneet technologie (MS)

Magneet houdkracht van 100 daN – 2000 daN

De houdkracht van de magneten wordt afhankelijk van debekistingdikte en lijstlengte aangepast. De Neodym-magneetmodulesmaken een maximale houdkracht bij minimalebouwhoogte mogelijk.

De magneet-modules worden in stalenpool-elementen ingebouwd en door middel van extra edelstaalmanchettentegen mechanische beschadiging en corrosiebeschermd. Een lange levensduur en onderhoudsvrij gebruik zijnhierdoor gegarandeerd.

Bekistingen voor skeletbouw

De flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid is kenmerkend voor de gedeelde systeembekisting van SOMMER.

Basisconstructie

Een solide en stijve basisconstructie zorgt voor een langelevensduur en voor een hoge nauwkeurigheid bij alle gefabriceerdebetonelementen.

Het eenvoudige gebruik en de nauwkeurigheidvan een bekisting zijn steeds maatgevend voor een succesvolleinzet en een economische en probleemloze productie.

Instelbare opspaneenheden

De instelbare opspaneenheden worden naar wens mechanisch, elektromotorisch of hydraulisch uitgevoerd.

Het principe van alle bekistingen berust op een stijf basisrooster waarop verschuifbare platformen worden gebouwd en dienen als steunconstructie voor de verplaatsbare schotten en bovenliggende slotbeugels.

Voorspanbekistingen

In deze bekistingen kunnen de gewenste voorspankrachten direct worden ingeleid.

 

Speciale bekistingen

Variabele rechthoekige bekistingen/speciale bekistingen

De mogelijkheid om de lengte, breedte en hoogte en ook dewandsterkte van betonelementen te kunnen variëren is vaak eenmaatgevend criterium. Aan deze voorwaarde wordt voldaan dooreen bekistingsysteem met uitwisselbare inzetvormen en bewerktekanten te gebruiken kunnen.

Deze inzetvormen kunnen onderelkaar verwisseld en verschoven worden. Dit systeem wordttoegepast bij krimpende kernen en conische bekistingen. Voor allebetonen Prefab-delen worden vormen en bekistingen gecon -strueerd die aan de specifieke wensen van de klant voldoen.

Bekistingen voor trafohuisjes en natte ruimtes

Als bekistingbouwer heeft SOMMER ook hier een rijke schataan ervaring.

Alleen zo kan op basis van vaste afmetingen enspecifieke wensen, en ook bij gegeven hallen en productieomstandigheden een optimale bekistingvorm en productiesysteemworden gekozen.

Garagebox bekistingen

Tot de grootste individuele bekistingen horen de bekistingenvoor Prefab-garages. SOMMER bouwt deze in verschillendeafmetingen en uitvoeringen.

Naast het criterium voor de mecha -nische bewerking zoals een geslepen bekistingoppervlakte, zijndeze systemen extreem sterk uitgevoerd en hebben analooghiertoe een gedimensioneerd hydraulisch systeem.